New Florida Majority has a new organization and home on the web! Visit Florida Rising.

Preparar nou pou Sezon Siklòn lan

Soti 1 jwen pou rive 30 novanm Sezon siklòn nan kòmanse nan Florida Antre nan lis nou yo resevwa alèt tèks: Ekri SIKLONFL nan 90975 pou resevwa enfòmasyon ak alèt an Kreyòl Text HURRICANEFL al 90975 para recibir alertas en inglés. Español keske ou prè? Klike la ...


Enskri pou volontè oswa pou transpote manje

Soti 1 jwen pou rive 30 novanm Sezon siklòn nan kòmanse nan Florida

Antre nan lis nou yo resevwa alèt tèks:

Èske ou prè? Klike la pou telechaje verifikasyon ak Preparasyon lis pou siklòn yo

PWOTEJE TĒT OU APRE SIKLÒN LAN

Si ou bezwen asistans oswa founiti, ale nan Sant Operasyon Ijans Kominote ki pi pre w la (CEOC)

Ki sa ki se CEOCs? Florid fè fas a anpil difikilte pou pwoteje rezidan yo kont menas chanjman klima, sitou nan kominote ki pi frajil yo. The Florida Disaster Preparedness Plan (FDPP) se yon estrateji alontèm kote Community Emergency Operation Center (CEOCs) nan kominote an ak rezidans yo itilize yon pwosesis kolaborasyon pou asire ke kominote ki pi vilnerab yo prè e kapab retabli yo.  CEOC yo se sant founiti ak sèvis ki nesesè pou prepare ak rekiperasyon nan lè dezas natirèl.

Si pa gen okenn CEOC nan zòn ou an, chache yon sant kominote tou pre ou

Kisa yon sant kominotè ye? Li se yon kote ki sevi kòm yon pwen fokal nan yon katye ki vilnerab pou ankouraje rezidan kominote yo gen tèt ansanm apre yon dezas natirèl.

Kat Resous pou Sezon Siklòn

RESOUS

NASYONAL:

Sant Nasyonal pou Siklòn

NAN TOUT PEYI A:

Asistans Legal
Jesyon Sitiyasyon Ijans nan Vil yo (Chache vil pa w’ la)
Konnen Zòn Evakyasyon w’ ak Wout Evakyasyon ou yo
• Florida Immigrant Coalition (FLIC) Hotline: 1-888-600-5762

VIL BROWARD:

Anrejistre pou Nouvèl sou Broward
Gid Preparasyon de Baz pou Siklòn
Abri Ijans yo
Bezwen Spesyal Vil Broward se Abri Pwovizwa/Plan Asistans pou Evakyasyon

VIL DUVAL:

Anrejistre pou Nouvèl sou Vil Jacksonville
Preparasyon de baz ak Gid Repons
Bezwen Spesyal Vil Duval se Abri Pwovizwa/Plan Asistans pou deplasman Rapid

VIL MIAMI-DADE:

Anrejistre pou Nouvèl sou Miami-Dade
Gid Preparasyon de Baz pou Siklòn
Anrejistre pou Asistans Ijans ak Evakyasyon
Pwogram Asistans pou Evakyasyon nan Miami Dade 
• rele 311

VIL PALM BEACH:

Lis Stasyon Radyo
Bezwen Spesyal Vil P alm Beach se Abri Pwovizwa
Gid Plan pou Siklòn
Bezwen Spesyal Palm Beach se Aplikasyon

Done a la nueva mayoría de Florida

En los últimos años, nuestros partidarios nos han ayudado a enfrentarnos al establecimiento político y reclamar nuestra democracia: expandir el registro de votantes tras el huracán Matthew, aumentar los salarios de los trabajadores de Miami, registrar decenas de miles de nuevos votantes en negro y comunidades marrones, y cambiando el equilibrio de poder en el estado del sol para siempre.

Eventos comunitarios