Prepare nou pou Sezon Siklòn lan

Soti 1 jwen pou rive 30 novanm Sezon siklòn nan kòmanse nan Florida Antre nan lis nou yo resevwa alèt tèks: Ekri SIKLONFL nan 90975 pou resevwa enfòmasyon ak alèt an Kreyòl Text HURRICANEFL to 90975 to receive alerts in English Text HURACANFL to 90975 to receive alerts in Spanish Èske ou prè? Klike la…


Enskri pou volontè oswa pou transpote manje

Soti 1 jwen pou rive 30 novanm Sezon siklòn nan kòmanse nan Florida

Antre nan lis nou yo resevwa alèt tèks:

Èske ou prè? Klike la pou telechaje verifikasyon ak Preparasyon lis pou siklòn yo

PWOTEJE TĒT OU APRE SIKLÒN LAN

Si ou bezwen asistans oswa founiti, ale nan Sant Operasyon Ijans Kominote ki pi pre w la (CEOC)

Ki sa ki se CEOCs? Florid fè fas a anpil difikilte pou pwoteje rezidan yo kont menas chanjman klima, sitou nan kominote ki pi frajil yo. The Florida Disaster Preparedness Plan (FDPP) se yon estrateji alontèm kote Community Emergency Operation Center (CEOCs) nan kominote an ak rezidans yo itilize yon pwosesis kolaborasyon pou asire ke kominote ki pi vilnerab yo prè e kapab retabli yo.  CEOC yo se sant founiti ak sèvis ki nesesè pou prepare ak rekiperasyon nan lè dezas natirèl.

Si pa gen okenn CEOC nan zòn ou an, chache yon sant kominote tou pre ou

Kisa yon sant kominotè ye? Li se yon kote ki sevi kòm yon pwen fokal nan yon katye ki vilnerab pou ankouraje rezidan kominote yo gen tèt ansanm apre yon dezas natirèl.

RESOUS

STATEWIDE

Asistans  legal

Florida Immigrant Coalition (FLIC) Hotline: 1-888-600-5762

DUVAL COUNTY

Enskri pou enfòmasyon ak alèt nan Duval County

Enskripsyon pou Popilasyon ki vilnerab yo

BROWARD COUNTY

Enskri pou enfòmasyon ak alèt nan Broward  County

Abri Ijans yo

Enskripsyon  pou Popilasyon ki vilnerab yo

MIAMI-DADE COUNTY

Enskri pou enfòmasyon ak alèt nan Miami-Dade

Enskri pou Evakyasyon ak asistans Ijans

Evakyasyon Ijans

Rele 311

Organganizasyon kreye patenarya

Donate to New Florida Majority

In just the last few years, our supporters have helped us stand up to the political establishment and reclaim our democracy: expanding voter registration in the wake of Hurricane Matthew, raising wages for workers in Miami, registering tens of thousands of new voters in black and brown communities, and shifting the balance of power in the Sunshine State for good.

Community Events